Rjesenje broj: 02/1-742-9/2007, Administrativna sluzba opstine Bijeljina
JIB 4506269380000, ziro racun broj: 5520370002045629 Hypo Alpe Adria Bank
                   

  Misija
  Ciljevi
  Aktivnosti
  Kontakt

 

 

 


Ime:
Sifra:

 

 

USPJEŠNA KOMBINACIJA: KONVENCIONALNE I ONLINE  METODE U SPROVOĐENJU OBUKA, KURSEVA I EDUKACIJA!

Agencija za pružanje intelektualnih usluga EXPERTIZA s.p., vl. Cvijetina Živanovića (Crnjelovo Donje-Bijeljina)  SA SVOJIM STRUČNIM TIMOM sprovodi edukaciju polaznika  kombinujući razne ONLINE i konvencionalne (standardne metode) kao što su:

·         multimedijalne i interaktivne e-learning kurseve
·         standardna i online predavanja
·         snimljena OFFLINE predavanja
·         ONLINE Vježbe i radionice na razne teme
·         komentorisanje diplomskih radova, master (magistarskih) i doktorskih radova
·         individualne (interaktivne) konsultacije iz različitih oblasti,
·         konsultacije sa profesorima po principu 1:1
·         online knjige
·         promocija blended ili hibridne metode učenja
·         marketing posredovanje između potencijalnih studenata i visokoškolskih ustanova

E-learning kursevi

Licencirani korisnici sadržajima kurseva pristupaju putem Interneta sa dodjeljenim korisničkim imenom i šifrom. Korisniku su dostupni samo kursevi prema kojima je aplicirao, dobio licencu ili licence i prohodnost od strane administratora. Sadržaji kurseva za koje korisnik ima licencu ili licence dostupni su neograničeno do limito kupljenih kredita  24 sata dnevno kao sastavni dio edukacije. Ponuđeni e-learning kursevi  AGENCIJE EXPERTIZA  pokrivaju većinu obrazovnih područja, oblasti, polja i  tematskih cjelina vezanih za opšta i poslovnih znanja i vještine koja se izučavaju na visokoškolskim ustanovama na prostoru ex Jugoslavije  ali nemaju pretenziju da prejudiciraju ili omalovažavaju značaj i važnost formalnog obrazovanja koja se stiču na javnim i privatnim visokoškolskim ustanovama. Pogledajte dostupne kurseve pod e-learning kursevi. Naši stručnjaci  vrlo su sposobni da za vrlo kratko vrijeme razviju e-learning sadržaje u skladu s zahtjevima korisnika.

Online predavanja i predavanja u virtuelnoj učionici

Online predavanja se održavaju u virtuelnoj učionici  sa (pred) polaznicima koji se samostalno uključuju rukovodeći se  terminima održavanja online kurseva koji se objavljuju najmanje 7 dana pred početak. Za praćenje online predavanja putem Interneta potrebna je lozinka i korisničko ime kao i kompjuter sa WEB kamerom, slušalice s mikrofonom. Online predavanje uključuje interaktivni audio i/ili video komunikaciju sa predavačem putem chata ili komentara, PowerPoint prezentaciju, fajlove u WORD ili PDF formatu ili javljanja uživo putem skajp podrške.

Konsalting

Konsultant - mentor prati napredak polaznika, pomaže pri savladavanju unaprijed definisanog gradiva i zadataka, podsjeća i motiviše te odgovara i komentariše sve upite vezane za diplomske, magistarske i doktorske radove.

E-Blended ili e-hibridna edukacija 

E-Blended edukacija se u principu zasniva na kombinaciji e-learninga i znanja odnosno iskustva vrhunskih eksperata. Ovaj model učenja namijenjen je polaznicima  koji teško usklađuju svakodnevne radne obaveze s potrebom unapređenja formalnih znanja, cjeloživotnog učenja i/ili sticanja znanja posredstvom neformalnih edukacija. Kombinacija e-learninga sa znanjem eksperata pruža mogućnost polazniku unapređivanje, zanavljanje, nadogradnju starih i usvajanje novih znanja i vještina u vrijeme koje njemu najbolje odgovara. Jedna od prednosti koje donosi ovaj model učenja je u tome da se edukacije izvode u virtuelnoj učionici u nekoliko kraćih sesija sa odabranim ekspertom. Vrijeme sesije može biti poslije radnog vremena kao i u večernjim satima. Angažman vrlo kompetentnih i poznatih eksperata u određenim oblastima pruža dodatnu garanciju za uspješan transfer znanja kao i  svjesnost o postojanju ekspertske podrške kod rješavanja problema iz svakodnevnog života.

_____________________________________________________________________

 

www.fakultet.eu

 

Mreža agencija i pojedinaca sa područja BiH i Republike Srbije pokrenula je Mentorski program podrške studiranju.

 

Nakon registracije, Mreža  tokom svih godina studiranja pomaže studentu da pravovremeno dobije informacije oko upisa, predispitnih obaveza, korišćenja platforme za učenje na daljinu i elektronskih izvora radi izrade seminarskih, diplomskih, master i doktorskih radova.

 

Cilj mentorskog programa je da se kandidat efikasno savlada odabrani studijski program i po završetku studiranja preporuči privrednim i javnim subjektima kao osposobljen i upotrebljiv kadar.

 

Za ovu vrstu podrške student ne plaća NIŠTA više od školarine prema cjenovniku za odgovarajuću školsku godinu Visoke škole ili Fakulteta gdje studira.

 

(MREŽA)

 


Savremeni poslovni čovjek ako želi biti uspješan u (savremenoj) tržišnoj privredi, treba da posjeduje prije svega znanje, znanje koje će stalno provjeravati u praksi,  čime stiče  mudrost i vještine upravljanja ekonomskim procesima na odabranom tržištu.

Opširnije...  

 


 



Expertiza - INFO PULT

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....i ostali....


                   

Copyright 2013 Expertiza   Kreirano sa linkSistem.com CMS Sistemom.