AGENCIJA ZA PRUŽANjE INTELEKTUALNIH USLUGA „EXPERTIZA“
je registrovana 2007. u Bijeljini  radi pružanja intelektualnih usluga posredovanja na prostoru opštine Bijeljina, RepublikeSrpske/ Bosne i Hercegovine što u načelu podrazumjeva:
do 2019.godine:
 • savjetovanje, usmjeravanje i pružanje operativne pomoći preduzećima i drugim organizacijama o pitanjima koja se odnose na upravljanje, kao što je strateško i organizaciono planiranje, poslovni reinženjering, promjena sistema upravljanja, smanjenje troškova i ostala finansijska pitanja;
 • marketinške ciljevi i politike,
 • politika i praksa planiranja koje se odnose na ljudske potencijala,
 • izrada planova proizvodnje i kontrola planiranja,
 • poslovne usluge koje podrazumijevaju savjetovanje, usmjeravanje i/ili pružanje operativne pomoći preduzećima, poslovnim i javnim službama
od 2019.godine:
 • 18.12. Ostalo štampanje,
 • 18.13. Usluge pripreme za štampu i objavljivanje,
 • 58.19. Ostala izdavačka djelatnost,
 • 58.21. Izdavanje računarskih igara,
 • 58.29. Izdavanje ostalog softvera,
 • 62.01. Računarsko programiranje,
 • 62.02. Djelatnosti savjetovanja o računarima,
 • 62.03. Upravljanje računarskom opremom i sistemom,
 • 62.09. Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na IKT,
 • 63.11. Obrada podataka, hosting i ostale djelatnosti,
 • 63.12. Internetski portali,
 • 63.99. Ostale informacione uslužne djelatnosti d.n.
 • 70.22. Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje,
 • 72.20. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama,
 • 74.20. Fotografske djelatnosti,
 • 82.30. Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (isključuje djelatnost poslovnih sajmova),
 • 85.60. Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju,
 • Spoljnotrgovinska djelatnost isključena