Agencija za pružanje intelektualnih usluga "EXPERTIZA"  vl. Cvijetin Živanović, Crnjelovo Donje, s.p.je registrovana 2007. u Bijeljini  radi pružanja intelektualnih usluga posredovanja na prostoru opštine Bijeljina, RepublikeSrpske/ Bosne i Hercegovine što u načelu podrazumjeva:
 
 • posredovanje u kreiranju preduzetničkog javnog mnenja,
 • oglasno-reklamno posredovanja,
 • posredovanje u sprovođenju obuke i usavršavanja stanovništva iz različitih oblasti života i rada,
 • političkog savjetovanja,
 • bavljenje integralnim tržišnim posredovanjem.
 
a sa ciljem: da ubrza transfer poslovnog iskustva sa subjektima i među subjektima sa kojima ostvari saradnju; da unapređuje i doprinosi stručnom usavršavanju i obuci pojedinaca u oblasti tržišnog poslovanja;da populariše uvođenje novih savremenih znanja u oblasti tržišnog poslovanja,da afirmiše značaj  tržišnog  poslovanja u uslovima razvijene konkurencije, da afirmiše i podstakne tržišno poslovanje robama proizvodima, radom, znanjem, idejama, tehnologijama, uslugama, novcem, kapitalom i hartijama od vrijednosti. U tom pogledu definisane su i konkretne aktivnosti Agencije "Expertiza":

18.12. Ostalo štampanje,
18.13. Usluge pripreme za štampu i objavljivanje
58.19. Ostala izdavačka djelatnost,
58.21. Izdavanje računarskih igara
58.29. Izdavanje ostalog softvera,
62.01. Računarsko programiranje,
62.02. Djelatnosti savjetovanja o računarima tj.o računarskim sistemima,
62.03.Upravljanje računarskom opremeom i sistemom
62.09. Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare,
63.11. Obrada podataka, hosting i pripadajuće djelatnosti,
63.12. Internetski portali,
63.99. Ostale informacione uslužne djelatnosti d.n
70.22. Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje,
72.20. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama,
74.20. Fotografske djelatnosti,
82.30. Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (isključuje djelatnost organizacije sajmova),
85.60. Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
ali i izvedene (univerzalne) aktivnosti koje obuhvataju:
 • organizovanje tematskih rasprava, stručnih sastanaka, seminara, savjetovanja, naučnih i stručnih skupova i izložbi radi razmjene informacija od interesa za djelatnosti agencije;
 • pripremanje programa i organizovanje specijalističkih kurseva za obuku  radno-sposobnih kadrova i kadrova sa posebnim potrebama  u oblasti tržišnog poslovanja,
 • razvoj obrazovnih, demonstracionih, multimedijalnih, konsultantskih i drugih programa od važnosti za djelatnost agencije;
 • organizovanje učešća svojih radnika i saradnika na kongresima, savjetovanjima i drugim naučnim, stručnim i ostalim manifestacijama u zemlji i inostranstvu na kojim se tretiraju pitanja i problemi iz domena delatnosti agencije, kao i posjete sajmovima, preduzećima i drugim ustanovama iz oblasti od interesa za djelatnost agencije;
 • izdavanje i pomaganje izdavanja stručnih radova i studija, knjiga, časopisa, specijalnih publikacija, magazina i drugih pisanih i elektronskih  formi iz oblasti integralnog  tržišnog poslovanja,
 • ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim agencijama, udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • ostvarivanje  saradnje sa državnim organima i institucijama nadležnim za pitanja  tržišnog poslovanja;
 • informisanje i odgovarajućim odnosom s javnošću za potrebe agencije;
 • ostale nespomenute  aktivnosti i oblici rada agencije